Ἀναρτήθηκε ἀπὸ τὸν/τὴν: Ιωάννης Κωτσής | Νοεμβρίου 10, 2012

Οἱ τῆς ἠμετέρας παιδείας μετέχοντες εἶναι Ἕλληνες. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ. Ἡ βιαῖα διαστρέβλωσις τῶν λόγων καὶ τῆς ἰδεολογίας τοῦ Ἰσοκράτους.

Ἀπὸ τὸν «πανηγυρικὸ» τοῦ Ἰσοκράτους, διαβάζουμε.
«Τοσοῦτον δ’ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περί τό φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ’ οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκεν μηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἤ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας».

Πρόκειται γιὰ τὸ γνωστὸ ἀπόσπασμα τοῦ Ἰσοκράτους ποὺ ἐξεφώνησε στὴν 100 Ὀλυμπιάδα τὸ 380 π.Χ. καὶ τὸν προετοίμαζε ἐπὶ δέκα χρόνια.
Εἶναι ἐκεῖνο τὸ ἀπόσπασμα ποὺ στὶς μέρες μας ἔχουν χρησιμοποιήσει πολλοὶ ἐθνομηδενιστὲς, γιὰ νὰ μὰς ἀποδείξουν ὄτι πρέπει, ὄσοι ἔχουν βγάλει ἔνα γυμνάσιο ἤ ἔνα δημοτικὸ στὴν Ἑλλάδα, νὰ μποροὺν νὰ γίνουν καί Ἕλληνες.
Βεβαίως, ἐσκεμμένως, τοὺς διαφεύγει ὄτι ὁ Ἰσοκράτης ἀπευθύνεται μόνο σὲ Ἕλληνες καὶ ὄτι ἀναφέρεται στὴν ὑπεροχὴ τῶν Ἀθηναίων, ἔναντι τῶν ὑπολοίπων Ἑλλήνων, σὲ μία προσπάθειὰ του, νὰ συνενώσει τούς Ἕλληνες ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τῶν Ἀθηναίων.

Μὴ ξεχνᾶμε νὰ μνημονεύουμε (ἀρνητικῶς) τὸν Κώστα Στεφανόπουλο. Ὁ τέως πρόεδρος τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας, ἐκ τοῦ πονηροῦ καὶ ἢ λόγω ἀμαθίας (;), εἶχε πεῖ, μετὰ τὸ πέρας παρελάσεως ἐθνικῆς μας ἑορτῆς, στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, ὅταν τοῦ θέσανε σχετικὸ ἐρώτημα: «Ὁ Ἰσοκράτης εἶχε πεῖ ὅτι Ἕλλην εἶναι αὐτὸς ποὺ μετέχει τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας».

Ὁ Ἰσοκράτης μάλιστα, γιὰ τὸν ὀποιοδήποτε ἔχει κάνει τὴν στοιχειώδη μελέτη τῶν γεγραμμένων του, εἶναι τὸ πλέον ἀκατάλληλο πρόσωπο γιὰ αὐτὴν τὴν προπαγάνδα. Καὶ ὁ λόγος εἶναι ὄτι ἄν κάποιος ἐκ τῶν προγόνων μας μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὁ πλέον φυλετιστής, ἐθνικιστής, “ρατσιστής”, αὐτὸς εἶναι ὁ Ἰσοκράτης. Τόσο γελοῖα, παραπλανητικὰ καὶ ψευδῆ εἶναι αὐτὰ ποὺ διαδίδουν, διάφοροι πονηροὶ κύκλοι. Δυστυχῶς ὄμως στηρίζονται καὶ στὴν ἀμάθιά μας.

Κάτωθι ἀκολουθεῖ ἐρμηνεία ἀλιευμένη ἐκ τοῦ διαδικτύου καὶ πού τήν θεωρούμε καὶ τὴν πιὸ λογικὴ ἀπὸ ὄσες ἔχουμε διαβάσει, καὶ ἀγγίζουν στὴν σωστή του βάση τὸ θέμα (ὑπάρχουν καὶ κάποιες ἄλλες ποὺ θεωροὺν ὄτι ὁ Ἰσοκράτης ἀναφέρεται ὑποτιμητικὰ σὲ ὄσους θεωροὺν ὄτι ἐπειδή ἔμαθαν ἑλληνικά, ἔγιναν καὶ Ἕλληνες):

Ὁ Ἰσοκράτης τὸ «καλοῦνται Ἕλληνες» δὲν τὸ λέγει ἀρνητικῶς. Ἀντιθέτως. Ὅμως, πέραν τοῦ ὅτι λέγει «πεποίηκε, δοκεῖν, καλεῖσθαι» (σὰν νὰ λέμε π.χ. «ὁ Γερμανὸς ἔγινε συνώνυμο τοῦ πειθαρχημένου δουλευταρᾶ»· δὲν ἐννοοῦμε ὅτι κάθε πειθαρχημένος δουλευταρὰς εἶναι Γερμανὸς καὶ δικαιοῦται γερμανικὴ ὑπηκοότητα – ἐπειδὴ ἔτσι θέλει), τὸ θέμα εἶναι τὸ ἐξῆς. Ὁ ἀκραιφνὴς ἐθνικιστής, τοπικιστὴς καὶ φυλετιστὴς Ἰσοκράτης, στὸ συγκεκριμένο χωρίο ἀναφέρεται στοὺς Ἕλληνες καὶ μόνον. Ἐπιχειρηματολογεῖ γιὰ τὸ ὅτι αἱ Ἀθῆναι ὑπερέχουν ὅλων τῶν ἑλληνικῶν πόλεων. Καὶ ὁ λόγος του εἶναι περιοριστικός. Γιὰ νὰ καλεῖται κάποιος Ἕλλην, λέγει, δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ ἔχῃ ἑλληνικὸ αἷμα, ἀλλὰ πρέπει ἐπιπλέον νὰ ἔχῃ καὶ ἀθηναϊκὴ παιδεία. Κύριοι Ἕλληνες, λέγει, δὲν ἀρκεῖ τὸ ὅτι ἔχετε κοινὴ φύσι, ἑλληνικὸ αἷμα, μὲ ἑμᾶς τοὺς Ἀθηναίους, ἂν δὲν ἔχετε καὶ παιδεία ἀθηναϊκή. Στοὺς Ἕλληνες ἀπευθύνεται. (Οἱ Ἀθηναῖοι, λέγει ὁ ἴδιος στὸν «Περὶ ἀντιδόσεως», ὑπερέχουν ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες ὅσο οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς βαρβάρους καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ ζῶα.) Γιὰ τοὺς βαρβάρους δὲν τίθεται θέμα ἑλληνικῆς παιδείας τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰσοκράτη, πολλῷ δὲ μᾶλλον στὸν «Πανηγυρικό», ὁ ὁποῖος εἶναι πολεμιστήριο σάλπισμα πρὸς κατάκτησιν καὶ ὑποδούλωσιν τῶν βαρβάρων.

Δὲν νομίζω ὅτι θὰ ἀρνηθῇ κανεὶς ὅτι ἡ κλασσικὴ Ἑλλὰς ἦταν σαφῶς φυλετική. Αὐτὸ ἄλλαξε πολὺ ἀργότερα, ἂν καὶ ποτὲ οἱ Ἕλληνες δὲν ἔπαυσαν νὰ ἔχουν συνείδησι τῆς ἀνωτερότητός τους, μὲ τὴν ῥωμαϊκὴ κατἀκτησι, ὅταν χάθηκε ἡ πολιτικὴ ἰδιότης τοῦ Ἕλληνος.

Ὅσο γιὰ τὴν παρέλασι καὶ τὴν σημαία, γιὰ τὴν ὁποία ἐξ ὁρισμοῦ λόγο ἔχουν μόνον οἱ ἐθνικισταί, τουτέστιν ὅσοι ἀποδέχονται τὴν ἐθνικὴ πραγματικότητα καὶ τὸ ἐθνικὸ κράτος, αὐτονόητα ἡ τιμὴ νὰ τὴν σηκώσουν μπορεῖ νὰ ἀνατεθῇ μόνον σὲ ὅσους δύνανται νὰ ἀναλάβουν τὸ βαρὺ χρέος νὰ πολεμήσουν γι᾿ αὐτήν. Προφανῶς δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα, ἀλλὰ θὰ ἦταν καὶ παράλογο νὰ ἀπαιτούσαμε ἀπὸ ἕναν ἀλλοδαπὸ νὰ πολεμήσῃ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ εἶναι δική μας εὐθύνη.

…….

«προσήκει δοκεῖν εἶναι»· προσήκει νὰ θεωρεῖται, νὰ πιστεύεται ὅτι. «πεποίηκε δοκεῖν εἶναι»· κατέληξε νὰ θεωρεῖται, νὰ πιστεύεται ὅτι. Ἁπλὰ ἑλληνικά. Κατὰ τὴν ἐρμηνείαν Σαρτζετάκη, ὑποννοεῖται ὅτι κακῶς κατέληξε νὰ θεωρεῖται οὔτως. Ὅμως, κακῶς, καλῶς ἢ ἀδιαφόρως, μόνον ἀπὸ τὸν ὅλον λόγον μποροῦμε νὰ τὸ συμπεράνουμε· καὶ μόνον ἀπὸ τὸν ὅλον λόγον μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε σὲ ποιοὺς τὸ χωρίον ἀπευθύνεται. Καὶ ὁ «Πανηγυρικὸς» εἶναι εὔγλωττος. Ὁ «Πανηγυρικὸς» εἶναι λόγος πολεμικός, διακήρυξις τῆς ἑλληνικῆς ὑπεροχῆς καὶ τοῦ φυσικοῦ καὶ ἱστορικοῦ δικαιώματος ἐπιβολῆς τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τῶν βαρβάρων. Τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων θεμελιώνονται ἐπὶ τῆς Ἱστορίας, τῆς παιδείας καὶ τῆς καταγωγῆς· μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς Ἀθηναίους, τοὺς ὁποίους ὁ Ἰσοκράτης, ἀπευθυνόμενος στοὺς ὑπολοίπους Ἕλληνες (ὄχι στοὺς βαρβάρους) ἐξαίρει γιὰ τὸ ὅμαιμον, τὸ αὐτόχθον καὶ παλαῖχθον τοῦ γένους των.
(Τώρα, πῶς ὁ Ἰσοκράτης, θεμελιώνων τὴν ἑλληνικὴ ὑπεροχὴ ἐπὶ τοῦ αἵματος, ἐπὶ τοῦ αὐτοχθόνου καὶ παλαιχθόνου τοῦ γένους, ζητεῖ τάχα, μὲ τὸν ἐγερτήριο πολεμικὸ λόγο του, τήν… μαζικὴ «ἑλληνοποίησι» τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἀλλοδόξων Ἰρακινῶν, Ἀφγανῶν καὶ Νιγηριανῶν λαθρομεταναστῶν, μόνο τὸ σύγχρονο πολιτικοϊδεολογικὸ κατεστημένο τῆς ὑποτέλειας καὶ τοῦ ἀφελληνισμοῦ μπορεῖ νὰ μᾶς διαφωτίσῃ πῶς γίνεται.)

Ἐπομένως, μὲ τὸ ὅλον πνεῦμα τοῦ «Πανηγυρικοῦ» συμφωνεῖ μᾶλλον ἡ ἐρμηνεία τοῦ καθηγητοῦ Ulrich Wilcken. Ἀντιγράφω:
«Ο Ισοκράτης αναφέρει στον «Πανηγυρικό» του (380 π.Χ.) ότι η Αθήνα υπερέχει τόσο πολύ στην σκέψη και τον λόγο ώστε «οι ταύτης μαθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, και το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας» (παρ. 50).
Ωστόσο με την φράση αυτή ο Ισοκράτης δεν θέλει να συμπεριλάβει (όπως υποστηρίχθηκε συχνά) στους Έλληνες και τους εξελληνισμένους αυτούς βαρβάρους, γιατί γι’ αυτόν οι βάρβαροι, ιδιαίτερα οι Πέρσες, εξακολουθούσαν να είναι οι «φυσικοί» εχθροί των Ελλήνων (Πανηγ. παρ. 158, πρβλ. Παναθ. παρ. 163). Το νόημα της φράσεως είναι μάλλον ότι ο Ισοκράτης θεωρεί πραγματικούς Έλληνες μόνον τους Έλληνες εκείνους που είχαν λάβει αττική μόρφωση.» (ULRICH WILCKEN – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1976, Μετάφραση του καθηγητού κ. Ι.Τουλουμάκου)

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ (http://www.pheidias.gr/)

Advertisements

Responses

 1. ΤΟ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ… ΟΙ 300 ΠΕΤΥΧΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΛΕΞΑΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΑΧΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΤΟΥΣ.. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ.. ΓΕΝΙΚΑ ΟΤΙ ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΝ ΕΠΕΙΔΗ ΧΡΗΣΟΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ (ΠΕΡΙ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ) .. “ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΕ Η ΕΠΑΡΣΗ” Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΥΒΡΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΝΕΜΕΣΗ…

  Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟΣ ΡΗΤΟΡΑΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.. ΑΝ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ.. ΑΝ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΗΤΑΝ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΑΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛ.ΠΟΛΕΜΟ ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΑΘΕΝΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΑΘΑΝ ΣΤΙΣ ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ .. ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ … ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΘΑ ΚΑΤΕΛΥΑΝ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ.. Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΗΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ (ΠΕΡΙ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ) .. “ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΙΣΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ” ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ.. Η ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ…

  (ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΘ/ΚΑ ΛΑΘΗ ΑΥΤΑ ΟΦΕΙΛΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΟΣ, ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Η ΜΙΚΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ , ΟΙ ΔΕ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΦΕΡΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙ “ΑΜΑΘΕΙΣ ΒΑΡΒΑΡΟΙ” ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΠΟΛΙΣΤΙΣΜΟ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ )

  “Η ΤΡΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΟΥΤΕ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΙΑ -ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ- ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ.. “

  • Φίλε μου δεν είσαι ενημερωμένος σωστά. Τα στρατηγήματα είναι επινοήσεις των Ελλήνων αλλά εκτός τούτου και εκτός του ότι στη Σαλαμίνα και στον Μαραθώνα και σε άλλες μάχες ακόμη, τα κείμενα μιλούν για τα υπερόπλα των αρχαίων Ελλήνων (βλ. “παράλληλοι βίοι”) θα πρέπει να τονίσω ότι οι λαμπρές νίκες προήλθαν από το αίσθημα της υπεροχής έναντι των βαρβάρων. Ο Ισοκράτης δια των επιστολών του προς Φίλιππο, Αρχιδαμο, Ευαγόρα, δηλώνει ευθέως ΕΝΌΤΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ όπως και πράγματι εφαρμόσθηκε όταν ο Αριστοτέλης έπεισε τον Αλέξανδρο να ενώσει τους Έλληνες και να κυριαρχήσει της Ασίας.

   Η κατάκτηση μας από τους Ρωμαίους δεν ήταν τίποτε άλλο παρά αποτέλεσμα των μεταξύ μας αγρίων εμφυλίων σπαραγμών και στην ουσία μόνοι μας τους φέραμε. Όσο για τους Οθωμανούς σε πληροφορώ ότι οι ορδές των Μογγόλων δεν αποτελούν καν έθνος. Επιβιώνουν χάρη στο υλικό και αριθμητικό τους πλεονέκτημα. Μιλάς δια άλλους πολιτισμούς πριν από τον δικό μας. Δεν μας διευκρινίζεις ποιον απ όλους τους δικούς μας πολιτισμούς εννοείς-αφετέρουν όλες οι πολιτιστικές αξίες δημιουργήθηκαν από εμάς (αστρονομία, αστροφυσική, αρχιτεκτονική, ιστοριογραφία, ποίηση, θέατρο, φυσική, μαθηματικά, ευγενής αμυλα, αθλητισμός και και και…) συνεπώς μπορείς να μου πεις τι συγκεκριμένα είχαν αυτοί που δεν είχαμε εμείς; Βρες μου μια βιβλιοθήκη των εβραίων, ένα θέατρο των Περσών, μια κωμωδία των Χαλδαιων. Πες μου έναν διαπρεπή γεωμετρη Ασσύριο και ένα βιβλίο γεωμετρίας των Ασσυρίων. Ουδείς άλλος λαός πρόσφερε στη παγκόσμια πολιτισμική ορολογία μια λέξη. Ίσως η λέξη αυνανισμός εκ του Αυναν…Κατάλαβες.
   Δεν είναι υπόθεση των πολιτικάντηδων να μας πουν αν υπάρχουν ανώτερες η κατώτερες φυλές. Εδώ μιλάμε για φυλές που δημιουργούν πολιτισμό,για φυλές που δν δημιουργούν αλλά αφομοιώνουν πολιτισμό και φυλές που ούτε μπορούν να δημιουργήσουν και φυσικά ούτε να αφομοιώσουν έναν πολιτισμό που τους πηγαίνουν άλλοι.
   Θέτω μια σκέψη: πως στο καλό κατορθώσαμε 40.000 έλληνες να διοικούν την ανθρωπότητα και εκατομμύρια Ινδών, κινέζων πακιστανών κλπ να μη μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο η και ανώτερο και να συμβάλλουν με τα πολιτιστικά τους επιτεύγματα στην ανθρωπότητα. Πού οφείλεται αυτή η ζωτικότητα που βγάζουμε αν όχι στο γενετικόν μας υλικό και στη σκέψη την Ελληνική που είναι σκέψη υπεροχής, απόρροια της πολιτιστικής πραγματικότητας;

  • Δεν είσαι δυσλεκτικός. Ανορθρόγραφος είσαι και ημιμαθής.

 2. ΑΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗ .ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ “Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ” ΤΟΥ ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ .. ΤΟ ΜΟΝΟ “ΥΠΕΡΟΠΛΟ” ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΗΤΑΝ Η “ΟΠΛΙΤΙΚΗ ΦΑΛΛΑΓΑ” ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΑΧΗ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥΣ (ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ) ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΛΠ (ΔΕΝ ΧΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑ) ΑΥΤΑ ΛΕΝΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ. ΤΩΡΑ ΤΟ ΤΙ ΛΕΕΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΛΕΕΙ…Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΖΗΣΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ) ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΣΕ ΠΟΛΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΠΛΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙ “Ε” ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΟΠΛΑ ΤΟΥΣ (ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ)..

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΝΙΩΘΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ .. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΗΔΗΣΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ? ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ? (ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) Η’ ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΑΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΟΝΤΑΝ? (ΛΙΓΗ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ)

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΛΟΓΙΑ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ (ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΣΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ) ΑΠΛΑ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΣΑΝ ΟΤΙ ΚΑΛΟ ΕΒΛΕΠΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥΣ , ΓΑΛΑΤΕΣ ,ΕΛΛΗΝΕΣ ,ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΟΙ ΚΛΠ ) ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.. ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ…

  ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΘΝΟΣ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ? ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΣΑΝ “ΑΛΙΕΝ” (ΕΞΩΓΙΗΝΑ ΤΕΡΑΤΑ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΝΙΚΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ? (ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΣΥΝΓΧΕΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ-ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ – ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ Η ΚΑΙ ΑΜΑΘΕΙΑ )
  Η’ ΕΝΝΟΕΙΣ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΗΤΑΝ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΖΕΓΚΙΝ ΧΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΟΣ?
  ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΙ ΚΑΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ..

  ΘΕΩΡΟΥΣΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΛΕΥΚΙΔΩΝ.. ΣΤΟΥΝ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΥΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ… (Η ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΝ ΗΤΑΝ ΑΓΓΡΑΜΑΤΟΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ? )
  ΣΤΟΥΣ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΥΣ ΟΙ ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΙ ΟΙ ΧΑΛΔΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΙΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ!!!! ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΟΣΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ..

  ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΩ ΕΓΩ ΑΛΛΑ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ… ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ..

  ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ (ΛΟΓΙΚΗ,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΛΠ.)ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.. ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΣΚΟΤΑΔΙ ΜΑΥΡΟ..

  ΕΙΝΑΙ ΣΑΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ..

  ΣΤΟ ΔΕ ” Ουδείς άλλος λαός πρόσφερε στη παγκόσμια πολιτισμική ορολογία μια λέξη. Ίσως η λέξη αυνανισμός εκ του Αυναν…Κατάλαβες.”

  ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ :calculus,doctor,matrix,quantum
  ΑΓΓΛΙΚΑ : computer,hardware,software
  ΡΩΣΙΚΑ :ROMBOT

  ΣΤΟ ΔΕ “Εδώ μιλάμε για φυλές που δημιουργούν πολιτισμό,για φυλές που δν δημιουργούν αλλά αφομοιώνουν πολιτισμό και φυλές που ούτε μπορούν να δημιουργήσουν και φυσικά ούτε να αφομοιώσουν έναν πολιτισμό που τους πηγαίνουν άλλοι.”

  ΕΔΩ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΩ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ
  Α. ΥΠΟΘΕΣΗ: ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ) ΕΝΩ ΑΛΛΕΣ ΟΧΙ , ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΝΑ “ΑΦΟΜΟΙΩΣΟΥΝ” ..
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΑΣΤΟΧΟ ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΒΕΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ ΟΤΙ ΜΙΑ ΦΥΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Χ. ΑΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΣΤΟ 3.000 Π.Χ. ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΣΤΟΧΟ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΦΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ (3.000 Π.Χ.) ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΙΠΟΤΑ?

  Β ΥΠΟΘΕΣΗ : ΟΤΙ ΜΟΝΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΛΩΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΛΕΣ ΕΙΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ “ΑΦΟΜΟΙΩΣΟΥΝ” ΕΙΤΕ ΟΧΙ …

  ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ) ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΜΙΑΣ ΦΥΛΗΣ Η ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΦΥΛΩΝ/ΕΘΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ..

  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (Η ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΝΟΙ ΣΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ) ΤΥΠΟΥ “Φαλμεράηερ” ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΝ ΟΜΩΣ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ (ΒΛΕΠΕ ΘΕΩΡΙΑ FALMERAYER) ΤΟΤΕ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΣΛΑΒΟΙ…

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙΣ
  ΘΑ ΠΩ ΤΟ ΕΞΗΣ, ΠΡΩΤΟΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ 40.000 (ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΝΟΕΙΣ?)
  ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ?

  Η ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΝΧΟΣ ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΕΙ…

  ΚΑΙ ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ 40.000 ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΡΗΜΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ).. ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΤΕ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ?

  ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΣΗΝΟ ΜΑΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝΕ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 …
  ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΘΑ ΝΙΚΟΥΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ … ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΕ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ …
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΥΧΡΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΣΤΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΤΡΑΤΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΤΑΝΕ ΙΚΑΝΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ..

  ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΩ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΩ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ Η ΕΠΕΙΔΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΩ , ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ .

  ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΑΣ (ΕΡΤΟΓΑΝ-ΤΟΥΡΚΙΑ) ΕΧΕΙ ΘΕΡΙΕΨΕΙ
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΠΟΛΥΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΣ ΟΡΜΗΞΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΠΟΙΕΙ.. ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΛΘΟΥΜΕ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 1897 , ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ , ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ…

  (ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥ ΛΑΘΗ ΩΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΜΟΥ.)

 3. Αγαπητέ έθεσες πολλά ερωτήματα τα οποία είναι αδύνατον να απαντηθούν μέσα σε ολίγας σειράς.. Ωστόσο θα διαλευκανωμεν τα κρισιμώτερα εξ αυτῶν.

  Το αισθημα υπεροχής που εμετρίαζε εις κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως να οφείλεται σε συγκυριακάς περιπτώσεις (αυτό το δεύτερο που λες) αλλά που οπωσδήποτε δεν επηρέαζε την εθνική ολότητα.. Ο Έλλην έχει κώδικα τιμής που φυσικά δεν το σηκώνουν όλοι.. Μπορεί να ήταν αι πολιτικαι πιέσεις ή προσωπικαί.. Όπως σημερα υπάρχουν και ελληνόφωνοι δήθεν “Έλληνες” που γίνονται αμερικανίζοντες και οι εβραίζοντες για να έρθωμεν και στο σήμερα, αλλά πάντοτε είναι αι εξαιρέσεις που υπογραμμίζουν τον κανόνα.

  Οι Ρωμαίοι θα παραδεχτώ ότι από τους βαρβαρολαούς που ευρέθησαν είς το διάβα μας, παρουσίασαν μια περίεργη ικανότητα αφομοίωσης κάποιων πολιτιστικών στοιχείων (Ελληνικών πάντα). Μέχρις εκεί. Αι πολιτικαί και στρατιωτικαί έριδες είναι ανέκαθεν γνωστό της φυλής μας από τον Όμηρο μέχρι το 1946-49…. Στή συγκεκριμένη χρονική περίοδο ¨ομως αι έριδες ξεπέρασαν κάθε φανταασία. Η Ρώμη λοιπόν απλώς επωφελήθη της πολυδιασπάσεως και του αλληλοσπαραγμού των Ελληνικών κρατών και επεβήθη. Εάν ο βασιλεύς της Περγάμου, Ευμένης, δεν επήγαινε με τους Ρωμαίους και ήτο σύμμαχος με τον βασιλέα της Μακεδονίας, εάν ο Φίλιππος ο Ε΄ δεν επήγαινε με τους Ρωμαίους και ήτο σύμμαχος του βασιλέως της Συρίας, Αντιόχου του Μεγάλου και δια εκατόν άλλα “εἀν”, ουδέποτε θα ενίκων οι Ρωμαίοι και ακόμη είναι βέβαιον ότι θα τους είχαμε υποδουλώσει, όπως πολλάς άλλας φοράς αργότερον (π.χ. Βελισσάριος) εκάναμε.

  Τώρα, με την εννοια έθνος, φίλτατε νομίζω πως δε με κατάλαβες. Ασφαλώς και δεν εννοούσα πως δεν είναι ανθρωποι. Έθνος νοείται μια ομάς ανθρώπων με κοινά βιολογικά χαρακτηριστικά αλλά που πάνω απ΄όλα έχουν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΕΣΜΟ και τους συνέχει το εθνικόν ιδεώδες χαρην του οποίου αγωνίζονται. Αι ορδές των Μογγόλων και όποιων άλλων βαρβάρων εσύ θέλεις δεν αποτελούν έθνος διότι το να ζεις ληστεύων και ληστευόμενος δεν αποτελεί ένδειξη προσφοράς πολιτισμού. Απλώς αναλισκεσαι εις την επιβίωσίν σου. Μένεις στον πρώτερο χαρακτηρισμό που είναι απλώς η φυλή. Αυτό είναι επι της ουσίας. Φυλές και όχι έθνη. Διότι το να υπερβεί αυτή την φάση και να μεταβεί ένας λαός από τον σχηματισμόν της φυλής εις έθνος, απαιτείται πνευματική ικανότητα την οποία δεν διαθέτουν. Οι Έλληνες αποτελούν επισήμως Έθνος (συμβατική ιστορία) από το 3500π.Χ. και ανεπισήμως προ κατακλυσμού περίπου 9600π.Χ (όρα σχετικώς είς Πλάτωνα).

  Για να κλεισωμεν και το θέμα της επιστήμης, οί Βαβυλώνιοι μπορεί να είχαν κάποια εμπειρική γνώσιν ουδεμία αντίρρησι, αλλά έχει διαφορά από την μαθηματική γνώσι, δεν ήξεραν από πού έβγαινε αυτή η γνώση. Επ΄ αυτού θα ήθελα να μου αναφέρεις έναν Βαβυλώνιο ή Χαλδαίο αστρονόμο, και ένα βιβλίο ή μια πραγματεία αστρονομίας Χαλδαϊκή. Είναι γνωστή η ιστορία του Σόλωνος όταν μετέβη αυτός είς Αίγυπτον και ηρώτησε τους Αιγυπτίους δια τα πυραμίδας των, εκείνοι απεκρίθησαν “Τί είναι εμβαδόν;”…. Πυραμίδες υπάρχουν και στην Ελλάδα -26 τον αριθμόν- που είναι παλαιότερες των αιγυπτιακών (ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνων) όπως και στην Κινα.. .Αλοίμονο αν υποθέσωμεν οτι είναι αιγυπτιακά κατασκευάσματα.. Αί περισσότεραι οδηγούν πάλι στο συμπέρασμα οτι η κατασκευή των έγινε από Έλληνας αρχιτέκτονας. Η μεγαλύτερη Ελληνική πυραμίδα είναι αυτή του Ταϋγέτου της Λακωνίας (Λας+κώνος= λίθινος κώνος).

  Στις λέξεις που παραθέτεις είναι αστείο να σχολιάσω κάτι…Όλη η παγκόσμια ορολογία για την φυσική πραγματικότητα που μας περιβάλλει κινείται με βάση την αρχαία ελληνική.. ακόμη και λέξεις που χρησιμοποιούμε ξενικές πχ parking υπάρχουν μηδενός εξαιρουμένου εις το ελληνικόν λεξιλόγιον.

  Στην υπόθεσι που κάνεις, την πρώτη, πράγματι εννοούσα αυτό. Ο συλλογισμός σου είναι εν μέρη σωστός, ΟΜΩΣ έτσι ή αλλιώς η ελληνική φυλή υπερέβη τας όποιας δυσκολίας (κλιματικάς, βιολογικάς κτλ) και εφτασε στο σημείο της ανυπερβλήτου πραγματικότητας. Οπιαδήποτε φυλή στο μέλλον δημιουργήσει κάτι ανάλογο, τότε απλώς θα είναι μια κακοαντιγραφή του ελληνικού πνεύματος. Να υπενθιμίσω ότι όταν ξεστραβώθησαν οι ευρωπαίοι μόλις τον 18αι (βλ. Βολταίρος, Ρουσσώ, Καντ), όλοι μα όλοι των έχουν βασίσει τα λεγόμενα των εις τους αρχαιοέλληνας συγγραφείς. Στην υπόθεσι Β που κάνεις, θα αναφέρω πως ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, ο Μινωϊκός πολιτισμός, ο Κυπριακός πολιτισμός, οι κλασσικοί χρόνοι, ο Ελληνιστικός πολιτισμός μέχρι και τον Βυζαντινό πολιτισμό, ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΝΕΙΣ που να μας βοηθήσε να δημιουργήσωμεν όλα αυτά. Ητο αποκλειστικό δημιούργημα των Ελλήνων.

  Ο Φαλμεράυερ έχει καταρριφθή υπό της επιστήμης (της βιολιγίας και της γενετικής σγκεκριμένως) και χλευασθή από το σύνολο του νοημονος επιστημονικού κόσμου (π.χ. Βαυαρική Ακαδημία Επιστημών και Κλασσικών μελετών). Επίσης άνθρωποι όπως ο Κ. Τριανταφυλλίδης ομότ. καθηγητής Γενετικής του ΑΠΘ και ο κος Μαν. Παπαγρηγοράκης επίτιμ. καθηγητης οδοντιατρικής αντικρούουν με τον πλέον επίσημο τροπο και με τας πλέον στοχευμένας μελέτας θεωρίας τύπου Φαλμ/ερ.

  Δια τον αριθμό που αναφέρω, εννοούσα πολύ γενικά τον πληθυσμό των Ελλήνων στην εποχή εκείνη. 40 με 50χιλιάδες είναι συγκριτικά κατά πολύ χαμηλότερος απο τα δισεκατομμύρια ινδών και κινεζών. Και είναι απορίας άξιον (δια τους πολλούς που δεν μπορουν να το ερμηνεύσουν) πως διωκούμεν τον κόσμο όχι μόνον στρατιωτικώς αλλά πολιτιστικώς.

  Όσον αφορά τα υπόλοιπα δεν διαφωνούμεν εις κάτι. Η ανασύνταξις είναι επιτακτική. Θελουν να μας μετατρέψουν εις βαλκάνιον πληθυσμόν. Οι μετέχοντες (βαρβαροι) της ελληνικής παιδείας, είναι απλώς Ελληνίζοντες. Εως εκεί. Απο κει και έπειτα μιλά το αίμα.. Όταν έλθουν στην εξουσία Έλληνες ανδρες με Εθνική συνείδησι, τότε η φυλής μας θα δημιουργήση νέον πολιτισμόν και μεγάλο Κράτος. Τότε θα πηγαίνωμεν στα αεροδρόμια και θα διαβάζομεν πινακίδας με την ένδειξι: “Κάτοχοι Ελληνικών διαβατηρίων” και “κάτοχοι βαρβαρικών διαβατηρίων”. Ακόμη και σήμερον ο Γονότυπός μας ζή. Χρειαζόμεθα πολιτική και πνευματική ηγεσία ανταξία του Ελληνισμού, δια να αναδειχθή η αξία της Φυλής.

  Ο Ι. Μεταξάς είπεν: “Οι ήρωες δεν θνήσκουν, πίπτουν, ο δέ γή πίνουσα το αίμα των τούς αναγεννά”. Το Έθνος προσμένει την αναγγένησι των ηρώων του, δια να συνεχίση την πορεία τών πεπρωμένων του.
  Υ.Γ. Δια λόγους πολιτικής απορρήτου θα απαντώ μόνο στο ηλ. ταχυδρομίον.

 4. Μην λες και γράφεις βλακείες γιατί είσαι ένας τυχάρπαστος ρε σφήκα…

  http://www.sarantakos.com/language/isocrat2.htm

  Τσίμπα και μελέτα μι’ άλλη αλιευμένη έρευνα από το διαδίκτυο στο παρόν παράθεμα του Ισοκράτη και μετά μνημόνευσε αρνητικά όσους σου καταρρίπτουν τους εθνοκεντρικούς σου μύθους, οι οποίοι δε είναι και δομημένοι πάνω σ’ έναν ξενόφερτο τύπο γενετικού ρατσισμού.


Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Κατηγορίες

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: