Ἀναρτήθηκε ἀπὸ τὸν/τὴν: Παλαίχθων | Σεπτεμβρίου 30, 2005

Αφροκεντρισμός

 Ενημέρωσις

 30/11/07

Εἰσαγωγὴ

                Ἡ παραχάραξις τῆς ἱστορίας ἦταν ἀνέκαθεν στὶς προτεραιότητες τῶν κατωτέρων πολιτισμικὰ λαῶν καὶ εἰδικώτερα ὅταν αὐτοὶ οἱ λαοὶ ἐγένοντο ἐνίοτε ὑπερδυνάμεις. Διότι λογικὸ ἦταν νὰ μὴ μποροῦν νὰ ἀνεχθοῦν τὴν ἀνωτερώτητα τῶν κατακτηθέντων ὑπὸ αὐτῶν λαῶν.

                Ἤδη ἀπὸ τὸν 2ο π.Χ. αἰώνα ὁ Ἰουδαῖος Ἀριστόβουλος ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια , διαδίδει τὴν δῆθεν Ἰουδαϊκὴ προέλευσι τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἐπηρεάζοντας δυστυχῶς ἀρνητικῶς πολλοὺς πατέρες τῆς ἐκκλησίας. Ὡστόσο ἀπὸ τὸν 18ομΧ αἰώνα καὶ μετὰ ὁλοένα καὶ πιὸ πολὺ  αὐξάνεται αὐτὴ ἡ παραχάραξις, ἐφ`  ὅσον ὑπάρχει  τὸ πλεονέκτημα τῆς τεχνολογίας ποὺ μέσω τῶν Μ.Μ.Ε. δίνει πλέον στοὺς ἰσχυροὺς εὔκολη, γρήγορη καὶ μαζικὴ προπαγάνδα.

 

 

Πολιτικὲς σκοπιμότητες

                Μία λοιπὸν ἀπὸ τὶς προπαγανδιστικὲς θεωρίες εἶναι καὶ ὁ ἀφροκεντρισμός, ὅτι δηλαδὴ ἡ Ἀφρικὴ εἶναι ἡ κοιτὶς τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους . Ποιοὶ εἶναι ὅμως οἱ λόγοι ποὺ γέννησαν αὐτὴν τὴν θεωρία καὶ ποὶους ἐξυπηρετεῖ; Σύμφωνα μὲ ἔρευνες τῶν τελευταίων ἐτῶν ἕως τὸ 2030 οἱ μαῦροι πολίτες τῶν Η.Π.Α.  θὰ ἀποτελοῦν τὸ 50% τοῦ πληθυσμοῦ. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ ξεχνᾶμε πὼς ἡ δεινοπαθοῦσα αὐτὴ φυλὴ κουβαλᾶ τὸν θεσμὸ τῆς δουλείας  ἕως καὶ σήμερα.

                Καὶ αὐτὸ διότι εἶναι ὁλοφάνερος ὁ ῥατσισμὸς  καὶ ἡ ἐκμετάλλευσις  ἀπὸ τὴν διοίκησι τῶν Η.Π.Α. μὲ διαφόρους τρόπους, (δουλεμπόριο, ναρκωτικά, ἐμφύλιοι πόλεμοι, πειράματα μὲ ἀνθρώπους κ.α.) εἴτε οἱ μαῦροι βρίσκονται στὴν Ἀμερικανικὴ εἴτε στὴν Ἀφρικανικὴ ἤπειρο.

                Ἔτσι, ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ὑπάρξεως τοῦ ἀφροκεντρισμοῦ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν «ἀποκατάσταση»  τῶν ἐγκλημάτων τῶν Η.Π.Α. ἔναντι τῶν μαύρων , μὲ τὴν τόνωση τοῦ ἠθικοῦ τους.

                Ἐφ`  ὅσον τώρα οἱ μαῦροι Ἀμερικανοὶ πολίτες θὰ ἀποτελέσουν τὸ ἥμισύ τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Η.Π.Α. ὁ Ἀφροκεντρισμὸς ἀναβιβάζει πολιτισμικῶς τὶς Η.Π.Α. καὶ ἔτσι ἐξαλείφει   τὴν πολιτισμική τους κατωτερότητα ἔναντι τῶν Εὐρωπαίων προπατόρων τους.

                Ὡς γνωστὸν ὅμως οἱ ρίζες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἑλληνικές, ἔτσι, προκύπτει ἄλλος ἕνας λόγος ὑπάρξεως τῆς θεωρίας τοῦ ἀφροκεντρισμοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ἄμεση ὑποβίβασις τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ μάλιστα , ποὺ οἱ σημερινοὶ ἀπόγονοι καὶ νόμιμοι κληρονόμοι αὐτοῦ, τυγχάνει νὰ εἶναι παρηκμασμένοι , ἀμόρφωτοι καὶ ἀσήμαντοι , ὅπως φρόντισαν νὰ τοὺς κάνουν οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν «συμμάχων» τῆς Ἑλλάδος , δηλαδὴ οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὄθωνος ἕως καὶ σήμερα.

                  Στὸν ἀντίποδα ὅλων αὐτῶν τῶν ψευδοθεωριῶν στέκεται ὁλόλαμπρος καὶ πανανθρώπινος  ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμός. Αὐτὸς ποὺ ὅπου ἔριξε τὸ φῶς του, κατέστησε ἐλευθέρους τους λαοὺς, ἐρχόμενος ἔτσι σὲ ρήξη μὲ τοὺς ἑκάστοτε βαρβάρους παγκοσμίους ἐξουσιαστὲς τῶν ὁποίων σκοπὸς ἦταν καὶ εἶναι ἡ ὑποδούλωσις τοῦ ἀνθρώπου.

                Ἔτσι, ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καθίσταται ὁ πρῶτος στόχος τῆς προπαγάνδας τῶν ξένων ὑπερδυνάμεων , διότι οἱ λαοὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐλέγχονται ὅταν τοὺς διδάσκεις τὴν ἐλευθερία. Ἡ ἀμορφωσιὰ ποὺ μεθοδευμένα μᾶς ἐπιβάλλουν, ἔφερε τὴν ἀποδοχὴ ὁποιασδήποτε ἀνθελληνικῆς θεωρίας ὅπως ἐπὶ παραδείγματι τοῦ Martin Bernal, καθηγητῆ τοῦ Ἀμερικανικοῦ πανεπιστημίου Cornel ποὺ διδάσκει πώς ἡ Ἀθηνᾶ , ὁ Σωκράτης  καὶ οἱ ἄλλοι σπουδαῖοι πρόγονοί μας ἦσαν μαῦροι ( !!! ) ἢ τοῦ αἰγυπτιολόγου Ben Yokananπου τὸ 1993 διέδωσε ἀπὸ τὸ κολλέγιο Winsley πὼς ὁ Ἀριστοτέλης ποὺ πέθανε τὸ 322π.Χ. ἔκλεψε καὶ ἀντέγραψε τὶς φιλοσοφικές του γνώσεις ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξανδρείας , ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τὸ 297π.Χ. δηλαδὴ 25 χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀριστοτέλους.

 

Ἡ θεωρία τοῦ Ἀφροκεντρισμοῦ

                Ἔτσι καὶ οἱ Ἀφροκεντριστὲς παραθέτουν ὡς ἀποδείξεις πρῶτα ἀπ’ ὅλα τὰ λείψανα ἀνθρωποειδῶν ποὺ βρέθηκαν στὴν μαύρη ἤπειρο ἡλικίας 3 – 5.000.000 ἐτῶν , τὸ εἶδος τῶν ὁποίων ὀνομάσθηκε Αὐστραλοπίθηκος ὁ Ἀφρικανικός. Ἡ ἀνακάλυψις αὐτὴ διαδόθηκε σὲ κάθε σπιθαμὴ τοῦ πλανήτη , σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς καὶ καλῶς διαδόθηκε.

                Ἀντιθέτως  ὅμως, ἡ κατωτέρω ἀκακάλυψις ἔμεινε στὴν ἀφάνεια   πλὴν ἑνὸς δημοσιεύματος τοῦ Ἀγγλικοῦ περιοδικοῦ “ New Science “  στὶς 27/01/1990 στὸ τεῦχος 1701 μὲ τίτλο : «Human may have come from Greece, not Africa», δηλαδὴ ὅτι οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον προῆλθαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα , ὄχι ἀπὸ τὴν Ἀφρική.

                Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1989 οἱ παλαιοντολόγοι Γεώργιος Κουφός του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ ὁ Λουὶ ντὲ Μπονὶ τοῦ πανεπιστημίου Πουατιὲ τῆς Γαλλίας ἀνακαλύπτουν στὸ Ξηροχώρι  Θεσσαλονίκης ἀνθρωποειδές του εἴδους τῶν Ἑλλαδοπιθήκων . Οἱ Ἑλλαδοπίθηκοι ἤδη ἀπὸ τὸ 1977 κατὰ τὸ 8ο παναφρικανικὸ συνέδριο ἀνθρωπολογίας ἔχουν ἀναγνωρισθῆ ἀπὸ τὸν διάσημο ἀνθρωπολόγο Λήκυ ὡς τὸ πλησιέστερο εἶδος σὲ σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο , οὐσιαστικὰ δηλαδὴ ἀνώτερο εἶδος ἀπὸ τὸν Αὐστραλοπίθηκο.

                Ἡ ἡλικία τοῦ Ἑλλαδοπιθήκου τοῦ Ξηροχωρίου προσδιορίστηκε στὰ 9 – 11.000.000 ἔτη καὶ ὀνομάσθηκε Οὐραλοπίθηκος ὁ Μακεδονικὸς .

                Τὸ 1997 ὅμως ἔχουμε μία ἀκόμη πιὸ συγκλονιστικὴ ἀνακάλυψις ποὺ ἀποσιωπήθηκε ἀκόμα πιὸ πολύ. Ἡ Ἀνθρωπολογικὴ Ἑταιρεία Ἑλλάδος μὲ ἐπικεφαλής τοὺς ἀνθρωπολόγους Ἄρη καὶ Νίκο Πουλιανὸ ἀνακαλύπτουν στὴν Τρίγλια Χαλκιδικῆς κνήμη ὀρθίου ἀνθρώπου μαζὶ μὲ ἐργαλεῖα. Τὰ εὐρήματα χρονολογήθηκαν μὲ τὴν μέθοδο παλαιομαγνητισμοῦ ἀπὸ τὸν  Αlain Nairn , διευθυντὴ τοῦ ἐργαστηρίου παλαιομαγνητισμοῦ τῆς γῆς τοῦ πανεπιστημίου τῆς Νοτίου Καρολίνας. Ἡ ἡλικία τῶν εὑρημάτων καθορίσθηκε στὰ 10 – 12.000.000 ἔτη.

φγφφ

                Οἱ Ἀφροκεντριστὲς ἐπίσης ὑποστηρίζουν πὼς πρὶν ἀπὸ 1.000.000 ἔτη οἱ ὄρθιοι ἄνθρωποι ( homo erectus ) δηλαδὴ ἡ ἐξελιγμένη μορφὴ τοῦ Αὐστραλοπιθήκου ἔκαναν ἕνα ἀκόμα ἐξελικτικὸ βῆμα καὶ ὡς ἄνθρωποι τοῦ Νεάντερταλ  πλέον ἐξαπλώθηκαν ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ στὶς ὑπόλοιπες ἠπείρους. ( Ὡστόσο , ἡ μοριακὴ βιολογία ἀπέδειξε πὼς τὸ DNA τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Νεάντερταλ διαφέρει σὲ 27 βάσεις, δηλαδὴ δομικὰ μόρια ἀπὸ τὸ DNA τοῦ σημερινοῦ ἀνρώπου καὶ ἔτσι οὐσιαστικῶς δὲν ἔχει σχέση μὲ τὶς ἀνθρώπινες φυλὲς ἀφοῦ ἀπὸ τὶς 379 βάσεις ποὺ ἀποτελεῖται τὸ  DNA τῶν ἀνθρωπίνων φύλων οἱ διαφορὲς φθάνουν ἕως τὶς 8 βάσεις ).

                Ὕστερα λένε, πὼς ἀφοῦ ὑπῆρξε καὶ δεύτερο κύμα ἐξαπλώσεως πρὶν ἀπὸ 100 – 40.000 ἔτη οἱ Νεαντερτάλειοι ἐξελίχθησαν ἄλλη μία φορά ὡς σκεπτόμενοι ἄνθρωποι ( homo sapiens ).

              Τὸ 1960 ὅμως γίνεται μία συγκλονιστικὴ ἀνακάλυψις. Ὁ Χρῆστος Σαρηγιαννίδης , κάτοικος τῶν Πετραλώνων Χαλκιδικῆς βρίσκει  σὲ σπήλαιο τῆς περιοχῆς ἕνα κρανίο . Τὸ παραλαμβάνει ὁ ἀνθρωπολόγος Ἄρης Πουλιανὸς καὶ ἔπειτα τὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ὅπου μυστηριωδῶς ἔκτοτε ἡ τύχη του ἀγνοεῖται. Ὁ Ἄρης Πουλιανὸς ὄχι μόνο δὲν καταφέρνει νὰ ξαναπάρει τὸ κρανίο γιὰ νὰ συνεχίσει τὶς ἔρευνές του , ἀλλὰ μὲ ἀπόφασι τοῦ ὑπουργοῦ πολιτισμοῦ Εὐαγγέλλου Βενιζέλου τοῦ ἀπαγορεύει δικαστικῶς μάλιστα νὰ συνεχίσει τὶς ἀνασκαφὲς στὸ σπήλαιο !!!

                Ὅσο γιὰ τοὺς λόγους ποὺ τοῦ ἔκαναν τέτοιο ἀδυσώπητο πόλεμο ὁ Ἄρης Πουλιανὸς ἔδωσε τὶς ἐξηγήσεις σὲ συνέντευξη ποὺ παρεχώρησε στὸ περιοδικὸ Δαυλὸς ( τεῦχος 158, 2/1995 ) :

Ἐρώτησις:    Ποιοὶ καὶ γιατί σᾶς ἐπετέθησαν γιὰ νὰ ἐκδιώξουν τὴν ἀνθρωπολογικὴ ἑταιρεία Ἑλλάδος  ἀπὸ    τὰ Πετράλωνα;

Ἀπάντησις: Μᾶς ἐπετέθησαν αὐτοὶ ποὺ ἤθελαν νὰ σταματήσει ἡ ἔρευνα γιατί δὲν τοὺς ἄρεσαν τὰ εὑρήματά μας , ποὺ ἀνέτρεψαν πολλὲς ψευτοθεωρίες .Ἔτσι ἔχουμε ξένους καὶ ντόπιους, ποὺ φοβήθηκαν τὴν ἐπισκίαση , ἀλλὰ καὶ στρατευμένους , γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἰδεολογικὲς ἀνάγκες τῶν διαφόρων ἐπιστημονικῶν ἰμπεριαλισμῶν ὅπως εἶπε καυτηριάζοντάς τους, ὁ διευθυντὴς τοῦ ἰνστιτούτου ἀνθρωπολογίας τῆς Ἰταλίας Bruno Chiarelli στὸ Ζάγκρεμπ, ἀπαντώντας στὸν πολέμιο, τοῦ ἀρχανθρώπου, τὸν Ἄγγλο Stiringer καὶ τοὺς ντόπιους ἀκολούθους του στὴν Ἕλλαδα, ὅπως οἱ Ν. Συμεωνίδης , Μελέντης καὶ ἄλλοι βατραχολογοῦντες στὰ Ἑλληνικὰ πανεπιστήμια.

                Ἐν πάσει περιπτώσει , πολὺ πρὶν ἔρθει ἡ ἀπαγόρευσις , ὁ Ἄρης Πουλιανὸς ξενικᾶ τὸ 1965 ἀνασκαφὲς στὸ σπήλαιο καὶ ἀνακαλύπτει τὸν ὑπόλοιπο σκελετό. Τὸ πρῶτο πόρισμα ἦταν πὼς ἐπρόκειτο περὶ σκεπτομένου ἀνθρώπου διότι μαζί του βρέθηκαν ὀστέϊνα κουμπιὰ καὶ παραμάνες καθῶς καὶ βελόνες μὲ τὰ ὁποία ἐστήριζε ἀλλὰ καὶ ἔραβε τὰ ἐνδύματά του. Ἐν συνέχειᾳ ἦρθε ἡ χρονολόγησις τοῦ ἀρχανθρώπου ποὺ δὲν ἔγινε μέ μία μόνο μέθοδο ἀλλὰ : Πρῶτον, μὲ τὴν μέθοδο ESR ἀπὸ τὸν καθηγητὴ πυρηνικῆς φυσικῆς τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Τόκιο Motoji Ikeya στὰ 670.000 ἔτη . Δεύτερον , μὲ τὴν μέθοδο τῆς θερμοφωταύγειας  (TL) στὰ 600.000 ἔτη . Τρίτον , μὲ τὴν μέθοδο τοῦ οὐρανίου/θορίου στὰ 600.000 ἔτη καὶ τέταρτον, μὲ τὴν μέθοδο τοῦ παλαιομαγνητισμοῦ ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Β. Μπούχα τοῦ γεωφυσικοῦ ἰνστιτούτου τῆς Τσεχοσλοβακικῆς Ἀκαδημίας ἐπιστημῶν στὰ 690.000 ἔτη.

                Ὁ μέσος ὅρος λοιπὸν τῆς ἡλικίας τοῦ ἀρχανθρώπου τῶν Πετραλώνων ἀνέρχεται στὰ 650.000 ἔτη , δηλαδὴ εἶναι τουλάχιστον κατὰ 550.000 ἔτη ἀρχαιότερός του ἀντιστοίχου homo sapiens τῆς Ἀφρικῆς. Ἀκόμα εἶναι 1,5 μέτρο ὕψος , ἔχει ὄρθιο σκελετό, ἔχει μεγαλύτερο ὄγκο ἐγκεφάλου ( 1220 κυβικὰ ἑκατοστά.) καὶ εἶναι ὀρθογναθικὸς , δηλαδὴ λευκὸς .

                Οἱ χρονολογήσεις αὐτὲς ἐπιβεβαιώθηκαν καὶ ἔγιναν ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὸ συνέδριο προϊστορίας τοῦ 1976 στὴν Νίκαια τῆς Γαλλίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ συνέδριο τῆς Οὐνέσκο τὸ 1981 ( ἐφημερίδα Μακεδονία , 8 / 4 / 1981).

      Ὡστόσο, οἱ γνωστοὶ καλοθελητὲς Ἕλληνες ἐπιστήμονες ὡς ἐντολοδόχοι , ἔσπευσαν νὰ υἱοθετήσουν τὴν ἄποψιν κάποιου καθηγητῆ Protsch , ὁ ὁποῖος στηριζόμενος σὲ ῥαδιοχρονολόγηση τῶν ἀμινοξέων τοῦ κρανίου ἔβγαλε τὴν ἡλικία του στὸ 260.000 ἔτη. Ὁ Ἰωάννης Μανιάτης ὅμως, συνεργάτης τοῦ κέντρου πυρηνικῆς Φυσικῆς Δημόκριτος, παρατήρησε πὼς ἡ μέθοδος τοῦ Protsch εἶναι αὐθαίρετη ἀφοῦ τὰ ἀμινοξέα δὲν ῥαδιοχρονολογοῦνται. Ἐξάλλου ὁ περίφημος αὐτὸς καθηγητὴς εἶναι γνωστὸς στὸν ἐπιστημονικὸ κύκλο ὡς ὁ πλέον ἀναξιόπιστος γι’ αὐτὸ καὶ ἔχει διωχθεῖ ἀπὸ πολλὰ πανεπιστήμια.

                Τὸ τελευταῖο στοιχεῖο σχετικὰ μὲ τὸν ἀρχάνθρωπο εἶναι ὁ σταλαγμίτης ποὺ εἶχε φράξει τὴν εἴσοδο τοῦ σπηλαίου στὸ ὁποῖο βρέθηκε. Ὁ σταλαγμίτης αὐτὸς χρονολογήθηκε ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Motji Ikeya στὰ 350.000 ἔτη καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν καθηγητὴ H.P.Schward  ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Καναδά στὰ 300 – 350.000 ἔτη. Ὁπότε, ὁτιδήποτε ὑπῆρξε μέσα στὸ σπήλαιο ὑπερβαίνει τὰ 300 – 350.000 ἔτη πρὸς μεγάλη ἀπογοήτευσι τοῦ Protsch  καὶ τῶν ὑποστηρικτῶν του στὴν Ἑλλάδα.

                Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ ποῦμε πὼς τὸ ὑψηλὸ ἐπιστημονικὸ ἐπίπεδό τοῦ δόκτορος Ἄρη Πουλιανοῦ ἔχει ἐγκριθεῖ καὶ διαπιστωθεῖ ἀπὸ τὸ 3ο πανευρωπαϊκὸ ἀνθρωπολογικὸ συνέδριο ποὺ διεξήχθη στὰ Πετράλωνα Χαλκιδικῆς τὸ 1982 ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ προεδρείου τῆς ὁλομελείας John Huizinga, διευθυντὴ τοῦ ἰνστιτούτου ἀνθρωπίνης Βιολογίας τῆς Ὀλλανδίας καὶ Tad Bielicki, τῆς Πολωνικῆς Ἀκαδημίας ἐπιστημῶν.

                Ἄλλη μία πτυχὴ τοῦ Ἀφροκεντρισμοῦ ἀφορᾶ τὰ παλαιολιθικὰ ἐργαλεῖα . Οἱ Ἀφροκεντριστὲς παραθέτουν ὡς ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τὰ ἐργαλεῖα ποὺ βρέθηκαν στὴν Gona τῆς Αἰθιοπίας ἡλικίας 2.500.000 ἐτῶν τὰ ὁποία καὶ θεωροῦνται ὡς τὰ παλαιότερα στὸν κόσμο. Στὸν Ἑλλαδικὸ ὅμως χῶρο ὑπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα σημεῖα ὅπου ἀνακαλύφθηκαν πολὺ  παλαιότερα ἐργαλεῖα. Οἱ ἀνασκαφὲς ἔγιναν ἀπὸ τὴν Ἀνθρωπολογικὴ Ἑταιρεία Ἑλλάδος τῆς ὁποίας τὰ εὐρήματα ἔμειναν καὶ πάλι στὴν ἀφάνεια.

       

 Τὰ ἐργαλεῖα καὶ οἱ περιοχὲς στὶς ὁποῖες βρέθηκαν εἶναι :

  1. Τὰ δεξιόχειρα ἐργαλεῖα ἀπὸ χαλαζία ποὺ βρέθηκαν στὸν Πέρδικκα Πτολεμαϊδος μαζὶ μὲ σκελετὸ ἐλέφαντα ὁ ὁποῖος καὶ τεμαχίστηκε μὲ τὰ συγκεκριμένα ἐργαλεῖα ἀπὸ ὁμάδα κυνηγῶν. Ἡ ἡλικία τῶν ἐργαλείων προσδιορίσθηκε στὰ 2,5 – 3.000.000 ἔτη.

  2. Τὰ λίθινα καὶ ὀστέϊνα ἐργαλεῖα ποὺ βρέθηκαν στὴν Βάβδου Χαλκιδικῆς (μαζὶ μὲ λείψανα τεσσάρων ἀνθρωποειδῶν ) ἡλικίας 10 – 11.000.000 ἐτῶν.

  3. Τὰ ἐργαλεῖα ποὺ βρέθηκαν στὰ Μικράλωνα Χαλκιδικῆς (μαζὶ μὲ πανίδα καὶ κοπρόλιθο ὀρθίου ἀνθρώπου) ἡλικίας 10 – 12.000.000 ἐτῶν καὶ

  4. Τὰ λίθινα καὶ ὀστέϊνα ἐργαλεῖα ποὺ βρέθηκαν μαζὶ μὲ τμήματα σκελετῶν στὴν Τρίγλια Χαλκιδικῆς ἡλικίας 10 – 12.000.000 ἐτῶν

Οἱ παραπάνω χρονολογήσεις ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπὸ τὸν Alain Nairn, διευθυντὴ τοῦ ἐργαστηρίου παλαιομαγνητισμοῦ τῆς γῆς τοῦ πανεπιστημίου τῆς Νοτίου Καρολίνας.

                Τέλος, οἱ Ἀφροκεντριστὲς ὑποστηρίζουν πὼς ὅταν οἱ homo sapiens ἐξαπλώθηκαν ἀπὸ τὴν Ἀφρική, ἐπικράτησαν καὶ ἐξαφάνισαν τοὺς γηγενεῖς κατοίκους τοῦ μεσογειακοῦ χώρου δηλαδὴ τούς πρωτοέλληνες Πελασγοὺς ποὺ ζοῦσαν τὴ περίοδο 100 – 40.000 ἔτη. Ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη ὅμως ἀπέδειξε πὼς τὰ ἐργαλεῖα ποὺ ἀνακαλύφθηκαν αὐτῆς τῆς περιόδου εἶναι τῆς ἰδίας τεχνοτροπίας ( βλ. φωτογραφίες τοῦ βιβλίου «Ἡ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων» σελ.60 -83). Ἔτσι ἀποδεικνύεται πὼς οὐδέποτε ὑπῆρξε εἰσβολὴ ἄρα καὶ ἐπικράτησις ἄλλων ἀνθρωποειδῶν στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀφοῦ αὐτὸ θὰ προϋπέθετε τὴν εἰσαγωγὴ τῆς τεχνοτροπίας ἐργαλείων τοῦ κατακτητοῦ ποὺ θὰ ἀντικαθιστοῦσε τὴν τεχνοτροπία τοῦ κατακτηθέντος λαοῦ. Οἱ παραπάνω φωτογραφίες λοιπόν, εἶναι ἄλλη μία ἀπόδειξις περὶ τῆς αὐτοχθονίας τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν περίοδο 100.000 – 33.000 ἔτη.

                Πέρα ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀποδείξεις ἔχουμε καὶ τὸ παγκόσμιο συνέδριο ἀνθρωπολογίας καὶ ἐθνογραφίας ποὺ διεξήχθη τὸ 1968 στὸ Τόκιο καὶ ποὺ κατέληξε στὸ συμπέρασμα πὼς στὰ Βαλκάνια (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου) ἔζησε ὁ ἴδιος λαὸς ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς παλαιολιθικῆς  ἐποχῆς ἕως τὴν ἐποχὴ τοῦ χαλκοῦ (600.000 – 1.200πΧ). Ἡ δημοσίευσις τοῦ συνεδρίου ἔγινε ἀπὸ τὴν Ἐλευθεροτυπία στὶς 5/6/1977.

 

Συμπεράσματα

                Ὁ Ἑλλαδοπίθηκος εἶναι ὄχι μόνο παλαιότερός του Αὐστραλοπιθήκου τοῦ Ἀφρικανικοῦ, ἀφοῦ ἐνεφανίσθη πρὶν ἀπὸ 9 – 12.000.000 ἔτη ἔναντι τῶν 3 – 5.000.000 ἔτων αὐτοῦ, ἀλλὰ μέ βάση τὰ χαρακτηριστικά του ( 1,5μ ὕψος, μεγαλύτερος ὄγκος ἐγκεφάλου, ὄρθιος σκελετὸς καὶ ὀρθογναθισμὸς ποὺ χαρακτηρίζει τὴν λευκὴ φυλή) εἶναι καὶ ἀνώτερος ὡς ἀνθρωποειδές. Ἔτσι καὶ ὁ ἀπόγονος τοῦ Ἑλλαδοπιθήκου τὸ ἐξελικτικό του εἶδος ποὺ ὀνομάσθη Ἀρχάνθρωπος τῶν Πετραλώνων, δηλαδὴ ὁ Ἕλλην homo sapiens εἶναι ὄχι μόνο παλαιότερος ἔχοντας ἡλικία 700.000 ἐτῶν ἀλλὰ καὶ ἀνώτερο εἶδος τοῦ ἀντιστοίχου  Ἀφρικανικοῦ homo sapiens τῆς ἡλικίας τῶν 40 – 100.000 ἐτῶν.

                Μέχρι νεωτέρας λοιπόν, γιὰ νὰ εἴμαστε ἐπιστημονικῶς ὀρθοί, ἡ κοιτίδα τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους ἑδράζεται εἰς τήν Ἑλλάδα.[1]

 

  Copyright © Γεώργιος Μέτσος

 

                [1] Ὅλα τὰ προαναφερθέντα εὑρήματα ἐκτίθενται στὸ μουσεῖο τῆς Ἀνθρωπολογικῆς Ἑταιρείας Ἑλλάδος (τηλ.23730 -71671 καὶ 23730 -71655). Τὰ στοιχεῖα τῆς αὐτοῦ ἐρεύνης ἀντλήθηκαν ἀπὸ διάφορα ἄρθρα τῶν περιοδικῶν Δαυλὸς , Ἰχώρ, Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ καθῶς καὶ ἀπὸ τὰ βιβλία «Ἡ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων» τοῦ Β. Νικόλτση καὶ τῶν βιβλίων τῆς Ἀνθρωπολογικῆς Ἑταιρείας Ἑλλάδος.

Advertisements

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Κατηγορίες

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: