Ἀναρτήθηκε ἀπὸ τὸν/τὴν: Παλαίχθων | Ὀκτωβρίου 30, 2004

Αρχαιολογικά Ευρήματα

 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

  Ενημέρωσις

 30/10/07

 

              Στήν παροῦσα ἱστοσελίδα ἀναγράφονται ἅπαντα τά σημαντικώτερα παλαιοανθρωπολογικά καί ἀρχαιολογικά εὑρήματα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου,  πού καταδεικνύουν περίτρανα, μέ ἀναντίρρητο καί κατηγορηματικό τρόπο, τήν παλαιότητα τῆς ἑλληνικῆς γῆς (παλαίχθων, παλαιά + χθών = παλαιά γῆ) καί ἀναγάγει τήν Ἑλλάδα ἀβίαστα σέ λίκνο τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ἐν γένει τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ.

                Τά στοιχεῖα συνελέχθησαν ἀπό τό ἐξαίρετο βιβλίο τοῦ Βασιλείου Νικόλτση “ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ καί ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ” ΤΟΜΟΣ Α΄, ἐκδόσεις Γεωργιάδη 2004.

 

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

                 Μερικὰ ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα παλαιοανθρωπολογικά καὶ ἀρχαιολογικὰ δεδομένα προέρχονται ἀπὸ τὰ κάτωθι σημεῖα ἀνασκαφῶν, ὁμαδοποιημένα ἀνὰ πολιτισμικὴ ἐποχὴ (ἡ χρονολόγησις τῶν ἐποχῶν βρίσκεται ὑπὸ διερεύνησιν)…

                 Ἡ ἀνακάλυψις τῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων κατέρριψε τήν θεωρία τοῦ ἀφροκεντρισμοῦ καί τοῦ ἰνδοευρωπαϊσμοῦ, πού δυστυχῶς ἀκόμα διδασκόμεθα στά πανεπιστήμια καί στά σχολεῖα μας.

(12.000.000 (!)  μέχρι 12.000 χρόνια περίπου πρὶν ἀπὸ σήμερα)

 Ἡ Παλαιολιθικὴ ἐποχή, ἡ πρώτη καὶ χρονικὰ ἐκτενέστερη περίοδος τῆς ἐποχῆς τοῦ Λίθου, ἀντιστοιχεῖ στὴ γεωλογικὴ περίοδο τοῦ Πλειστοκαίνου ἢ ἐποχὴ Παγετώνων. Στὴν διάρκεια τῆς μακρᾶς αὐτῆς περιόδου σημειώθηκαν στὴν περιοχὴ τοῦ σημερινοῦ Ἑλλαδικοῦ–Αἰγιακοῦ χώρου σημαντικὲς γεωμορφολογικὲς καὶ κλιματολογικὲς ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες ἦταν καθοριστικὲς γιὰ τὴν πανίδα, τὴν χλωρίδα καὶ τὴν ἐπιβίωσι τοῦ παλαιολιθικοῦ ἀνθρώπου στὴν περιοχή.

               

            Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικς

                Σπήλαιο στὶς πηγὲς τοῦ Αἰγίτη

                Σπήλαιο Θεόπετρας στὴν Καλαμπάκα

                Τζίνες Θάσου – Ὀρυχεῖα ὤχρας

                Θεσσαλία Πηνεις

                Βραχοσκεπὴ Μποΐλα στὴν Ἤπειρο

                Βραχοσκεπὴ Κλειδὶ στὴν Ἤπειρο

                Κοκκινόπηλος Ἠπείρου

                Κεφαλλονιὰ

                Ἀλόννησος Βορείων Σποράδων

                Σπήλαιο Φράχθι Ἑρμιονίδος

                Σπήλαιο στὴν θέσι Λακωνὶς  Μάνης

                Σπήλαιο Ἀπήδημα Μάνης

                Σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης

 

(12.000 χρόνια πρὶν ἀπὸ σήμερα μέχρι 6.000π.Χ.)

Ἡ Μεσολιθικὴ ἐποχὴ ἀντιστοιχεῖ στὴν γεωλογικὴ περίοδο τοῦ Ὁλοκαίνου, ἡ   ὁποία    χαρακτηρίζεται ἀπὸ σταθεροποίησι τῶν γεωλογικῶν καὶ     κλιματολογικῶν  συνθηκῶν,     μὲ ἄμεσα ἀποτελέσματα στὴν κατοίκηση καὶ τὴν οἰκονομία.

               

            Σπήλαιο τοῦ Κύκλωπος στὰ Γιούρα Ἀλοννήσου

                Μαρουλᾶς Κύθνου

                Μῆλος

                Βοίβη Θεσσαλίας

                Σιδάρη Κερκύρας

                Σπήλαιο Θεόπετρας στὴ Καλαμπάκα.

 

                (6.800 – 3200π.Χ)

                Ἡ περιοχὴ αὐτὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ σταθεροποίηση τῶν κλιματολογικῶν      συνθηκῶν, μὲ συνακόλουθη ὀργάνωση οἰκισμῶν μονίμου χαρακτῆρος, ἀπὸ οἰκονομία βασισμένη στην συστηματικὴ ἄσκησι γεωργίας, στὴν κτηνοτροφία, στὴν ἀνταλλαγὴ πρώτων ὑλῶν καὶ προϊόντων, στὴν παραγωγὴ κεραμικῆς (ψημένος πηλός) καὶ ἀπὸ πολυμορφία στὴν τέχνη. Κατὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ συντελεῖται λοιπὸν τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ στάδιο τοῦ κυνηγιοῦ – τροφοσυλλογῆς – ἁλιείας, ποὺ χαρακτήριζε τὴν Παλαιολιθικὴ καὶ Μεσολιθική, στὸ παραγωγικὸ στάδιο τῆς Νεολιθικῆς.  

 

   

 

 

š?š?

 

 

 

 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

    Ἐπιστροφή    

 • 12 – 10.000.000 ἐτῶν – Ἐργαλεῖα Ἀνωτέρου Μειοκαίνου -Μικράλωνα Δ. Χαλκιδικῆς

 • 12 – 10.000.000 ἐτῶν – Ἀρχάνθρωπος τῆς Τρίγλιας – Δ. Χαλκιδική

 • 12 – 10.000.000 ἐτῶν – Εὑρήματα Ἀνωτέρου Μειοκαίνου – Βάβδος Δ. Χαλκιδικῆς

 • 11 – 9.000.000 ἐτῶν – Οὐρανοπίθηκος Μακεδονικός – Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης

 • 10.000.000 ἐτῶν – Μεσοπίθηκος ὁ Πεντελικός – Πεντέλη

 • 10 – 9.000.000 ἐτῶν – Ἑλλαδοπίθηκος ὁ ἡμιόρθιος – Θαρρούνια Εὐβοίας

 • 7.000.000 ἐτῶν – Ἀπολιθώματα προϊστορικοῦ πιθήκου – Κρυοπηγή Χαλκιδικῆς

 • 5.000.000 ἐτῶν – Παλαιοανθρωπολογικό εὕρημα – Ἰκαρία

 • 3 – 2.500.000 ἐτῶν – Ὁ Ἐλέφαντας τοῦ Περδίκκα – Πτολεμαΐδα

 • 1.000.000 περίπου ἐτῶν – Παλαιότερα ἴχνη φωτιᾶς – Πετράλωνα Δυτ. Χαλκιδικῆς

 • Ἄνω τῶν 800.000 ἐτῶν – Ἀρχαιότερο πιάτο τοῦ κόσμου – Πετράλωνα Δυτ.Χαλκιδικῆς

 • 800.000 – 500.000 περίπου ἐτῶν – Τό Πρωτόγλυπτο τῆς Μακεδονίας – Καρδιά Πτολεμαΐδος

 • 700.000 περίπου ἐτῶν – Ἀρχάνθρωπος τῶν Πετραλώνων – Δυτ. Χαλκιδική

 • 500.000 – 20.000 περίπου ἐτῶν – Ἐργαλεῖα Παλαιολιθικῆς ἐποχῆς – Φίλιπποι Καβάλας

 • 400.000 – 200.000 περίπου ἐτῶν – Ἐργαλεῖα Κατωτέρας Παλαιολιθικῆς ἐποχῆς – Θεσσαλία

 • 385.000 – 325.000 ἐτῶν – Ἀρχαιότερα ἴχνη ποδιῶν Homo Erectus – Καζέρτα Ἰταλίας

 • 300.000 – 100.000 περίπου ἐτῶν – Homo sapiens praesapiens  – Ἀπήδημα Μάνης

 • 300.000 περίπου ἐτῶν – Χειροπέλεκυς Ἀχελαίας Περιόδου – Καρδιά Πτολεμαΐδος

 • 250.000 περίπου ἐτῶν – Λίθινος ἀμφίπλευρος πέλεκυς – Κοκκινόπηλος

 • 200.000 περίπου ἐτῶν – Παλαιολιθικός ὑπαίθριος καταυλισμός – Λέσβος

 • 200.000 περίπου ἐτῶν – Παλαιολιθικά εὑρήματα – Νῆσος Λευκάς

 • 100.000 περίπου ἐτῶν – Παλαιολιθικοί οἰκισμοί – Πηνειός Θεσσαλίας

 • 100.000 περίπου ἐτῶν – <Διπρόσωπος> λίθινος χειροπέλτης – Παλαιόκαστρο Σιάτιστας

 • 100.000 – 35.000 ἔτη πρίν ἀπό σήμερα -Παλαιολιθικά εὑρήματα Θράκης

 • 100.000 – 33.000 π.Χ. – Παλαιολιθική κατοίκησις – Δυτ. Πελοπόννησος

 • 100.000 – 33.000 π.Χ. – Εὑρήματα Μέσης Παλαιολιθικῆς –  Ἤπειρος

 • 100.000 – 33.000 π.Χ. – Παλαιολιθική λιθοτεχνία – Κοκκινόπηλος Ἠπείρου

 • 100.000 π.Χ. – Παλαιολιθικός οἰκισμός – Ἀσπροχάλικο Ἠπείρου

 • 80.000 π.Χ. – Παλαιολιθική κατοίκησις – Σπήλαιο <Καλαμάκια> Μάνης

 • 50.000 π.Χ. – Σκελετός Homo sapiens sapiens – Κρήτης

 • 46.000 π.Χ. – Ἴχνη ποδιῶν – Θεόπετρα Μετεώρων

 • Ἀδιευκρίνιστη χρονολογία – Παλαιολιθικά εὑρήματα Ἀλοννήσου

 • Εὑρήματα Μέσης Παλαιολιθικῆς – Γράβα Κερκύρας

 • 28.000 π.Χ. – Ἀρχαιοτέρα ταφή σέ ἑλλαδικό χῶρο – Σπήλαιο Ἀπήδημα Μάνης

 • 27.000 – 13.000 π.Χ. – Παλαιολιθικός οἰκισμός – Καστρίτσα Ἠπείρου

 • 20.300 π.Χ. -Παλαιολιθικό ὀρυχεῖο ὤχρας – Θάσσος

 • 18η – 13η χιλιετία π.Χ. – Δόντι καρχαρία – Καστοριά

 • 15η – 9η χιλιετία π.Χ. – Σῆμα Ἑλληνικῆς Γραμμικῆς Γραφῆς Β’ σέ βραχογραφία – Lascaux N.Δ. Γαλλία

 • 14.500 π.Χ. – Θόλος ἀνθρωπίνου κρανίου – Θεόπετρα Μετεώρων

 

 

?š?š

 

 

 

 

 

 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ἐπιστροφή

 

 • 12η – 8η χιλιετία π.Χ. – Παλαιολιθική βραχοσκεπή Μποΐλα – Ἤπειρος

 • Ἀδιευκρίνιστη χρονολογία – Παλαιολιθικά εὑρήματα Σπηλαίου <Ζαΐμη> – Κακιά Σκάλα

 • 10η χιλιετία π.Χ. – Βραχογραφία ἀλόγου – Γαλλία

 • 10η χιλιετία π.Χ. – Παλαιότερα ἀνθρωπολιγικά εὑρήματα Σπηλαίου Κύπρου – Ἀετόκρεμμος Ἀκρωτηρίου -Ν. Κύπρος

 • 9η χιλιετία π.Χ. – Κρανίο γυναικός ἡλικίας 65 – 70 χρονῶν – Σποράδες

 • 8.500 – 6.700 π.Χ. – Ἡ  Ἀρχαιοτέρα ἁλιεία στήν Μεσόγειο – Σπήλαιο τοῦ Κύκλωπος – Γιούρα Σποράδων

 • 8.200 – 7.800 π.Χ. – Μεσολιθικός οἰκισμός Μαρουλᾶ – Κῦθνος

 • 8η χιλιετία π.Χ. – Αἰχμή βέλους – Βοιβηίς Θεσσαλίας

 • 8.000 π.Χ. – Ἐξημέρωσις χοίρων – Γιούρα Ἀλοννήσου – Σποράδες

 • 8.000 π.Χ. – Ἡ ἀρχαιοτέρα ναυσιπλοΐα στόν κόσμο – Φράχθι Ἀργολίδος

 • 8.000 π.Χ. – Ἀποθήκευσις σπόρων φυτῶν – Φράχθι Ἀργολίδος

 • 7.300 π.Χ. – Παρουσία Εὐρωπαίου στήν Ἀμερική – ΒΔ. Η.Π.Α.

 

 

 

?š?š

 

 

 

 

 

 

 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

 Ἐπιστροφή

 • 7.000 π.Χ. – Νεολιθικός οἰκισμός – Νέα Νικομήδεια Μακεδονίας

 • 7.000 π.Χ. – Νεολιθική γεωργική καλλιέργεια – Μακεδονία , Θεσσαλία, Κύπρος

 • 7.000 π.Χ. – Νεολιθικός οἰκισμός Χοιροκοιτίας – Κύπρος

 • 6.800 π.Χ. –  Ὁ πολιτισμός τοῦ Σέσκλου – Θεσσαλία

 • 6.600 – 6.200 π.Χ. – Ἀρχαιότερα δείγματα κινεζικῆς γραφῆς – Ἀνατολική Κίνα

 • 6.500 – 5.800 π.Χ. – Ἀνθρωπόμορφο ἀγγεῖο – Νέα Νικομήδεια Μακεδονίας

 • 6.500 – 5.800 π.Χ. – Ἀρχαιότερο ἀποτύπωμα ὑφαντοῦ σέ ἑλλαδικό χῶρο – Σιταγροί Δράμας

 • 6.000 π.Χ. – Ψευδόστομος ἀμφορεύς – Ὀρχομενός Βοιωτίας

 • 6η χιλιετία π.Χ. – Ἀρχαιότερο πλοῖο – Σωζόπολις Βουλγαρίας

 • 6.000 – 3.500 π.Χ. – Νεολιθικά εὑρήματα – Ροδοχώριον  Ἠμαθίας

 • 6.000 – 3.000 π.Χ. – Βραχογραφίες Παγγαίου – Καβάλα

 • 6.000 – 3.000 π.Χ. – Ὀστέϊνα ἐργαλεῖα – Σπήλαιο Γερανίου Ρεθύμνου

 • 6.000 – 3.000 π.Χ. – Νεολιθικός οἰκισμός Ἀμφιπόλεως

 • 5.800 – 5.300 π.Χ. – Ἀρχαιότερα ὁμοιώματα οἰκιῶν

 • 6η χιλιετία π.Χ. – ( β΄ μισό ) – Εὑρήματα Ἀλμωπίας – Ἔδεσσα

 • 5.300 π.Χ. – Τήξη μετάλλων

 • 5.300 π.Χ. – Παλαιότερος λιμναῖος οἰκισμός Εὐρώπης – Δισπήλιο Καστοριᾶς

 • 5.300 π.Χ. – Παλαιότερος δεῖγμα γραφῆς στήν Εὐρώπη – Δισπήλιο Καστοριᾶς

 • 5.300 π.Χ. – Παλαιότερος πέτρινος <χάρτης> τῆς Εὐρώπης – Δισπήλιο Καστοριᾶς

 • 6η χιλιετία π.Χ. ( τέλη )  –  Νεολιθικός οἰκισμός – Σαμοθράκη

 • 5.150 π.Χ. – Βυθισμένη νεολιθική πόλις – Σινώπη Πόντου

 • 5η χιλιετία π.Χ. ( ἀρχές ) – Ἀρχαιότερο δεῖγμα ὀργανωμένου συστήματος γραφῆς στόν κόσμο – Γιανιτσά

 • 5η χιλιετία π.Χ. – Νεολιθικός οἰκισμός – Διμήνι Θεσσαλίας

 • 5.000 – 4.500 π.Χ. – Ἐπιγραφή Σποράδων  – Γιούρα Ἀλοννήσου – Σποράδες

 • 5.000 – 4.500 π.Χ. – Νεολιθικός οἰκισμός – Φτελιά Μυκόνου

 • 5η – 4η χιλιετία π.Χ. – Σημάδια γραφῆς νεολιθικῆς ἐποχῆς – Σπήλαιο Ἀλεπότρυπα Διροῦ

 • 4.500 – 4.000 π.Χ. – Ὀστέϊνοι αὐλοί – Νεολιθικό νεκροταφεῖο – Κοζάνη

 • 4.500 – 3.500 π.Χ. – Προϊστορικός οἰκισμός Ζαγανίου – Σπάτα Ἀττικῆς (κατεστράφη ὁλοσχερῶς ἐπειδή ἐμπόδιζε τίς πτήσεις τῶν ἀεροσκαφῶν)

 • 4.500 – 3.300 π.Χ. – Προϊστορικός οἰκισμός – Στρόφιλος  Ἄνδρου

 • 4η – 3η χιλιετία π.Χ. – Εὐρωπαιοειδῆ εὑρήματα – Κεντρική Ἀσία

 • 4η χιλιετία π.Χ. (α΄ μισό ) – Νεολιθικά εὑρήματα  – Γαῦδος

 • 3.500 π.Χ. – Εὑρήματα ἀλφαβητικῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς – Χαράππα Πακιστάν

 • 3.500 -3.300 π.Χ. – Ἀρχαιότερα ξίφη Ἐποχῆς Χαλκοῦ – Κιλικία

 • 3.400 π.Χ. – Ἡ ἀρχαιοτέρα αἰγυπτιακή γραφή –  Ἄβυδος Αἰγύπτου

 • 3.400 – 3.300 π.Χ. – Ἡ ἀρχαιοτέρα μεσοποταμική γραφή – Συρία

 • 3.350 – 3.300 π.Χ. – Ἀρχαιότερα ἴχνη βελονισμοῦ ἤ μασάζ – Ἰταλικές  Ἄλπεις

 • 3η χιλιετία π.Χ. – Προϊστορικά ἴχνη δημοκρατίας – Πολιόχνη Λήμνου

 • 3η χιλιετία π.Χ. – Σύμβολα κεραμέων σέ ἀγγεῖα – Μῆλος

 • 3η χιλιετία π.Χ. – Ἀρχαῖο λατομεῖο – Πάρος

 • 3η χιλιετία π.Χ. – Ἀρχαία χειρουργική ἐπέμβασις – Ἀρχάνες Κρήτης

 • 3η χιλιετία π.Χ. – Προ – Μυκηναϊκοί Τύμβοι τῆς Λακεδαίμονος – Πελλάνα Λακωνίας

 • 3.000 π.Χ. – Τό ἀρχαιότερο μεταλλεῖο άργύρου τῆς Εὐρώπης – Λαύριο

 • 2.700 π.Χ – Πρωτοϊστορικός οἰκισμός – Σοβγιανή – Β. Ἤπειρος

 • 2.700 π.Χ. – Ἐπιγραφές Γραμμικῆς Γραφῆς Α΄ – Νῆσος Ἰθάκη

Advertisements

Responses

 1. Κάποιοι συνάνθρωποι μας ,είναι βέβαιο,αποτελούν την εξέληξη των ειδών του λόρδου Darwin.
  Kάποιοι άλλοι συνάνθρωποί μας είναι αναμφισβήτητα κλώνοι.
  Οι δικοί μου οι πρόγονοι και όσοι αισθάνονται Έλληνες,ήλθαν απο πολύ μακριά,πιό πέρα κι απ το φώς.
  Καθήκον μου ,καθήκον μας να τους φροντίζουμε ,να τους προστατεύουμε και να τους φωτίζουμε.


Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Κατηγορίες

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: